Miljöpolicy

I all vår verksamhet ska målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi ska på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och lokaler och dess användning.

Vi ska arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet, samt följa gällande lagstiftning.
 
AB Övikshems bostäder och lokaler ska vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De ska byggas av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp.
 
Byggnaderna ska ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla.
 
Vår verksamhet ska ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning.
 
Detta innebär bland annat: 

  • att andelen el till uppvärmning ska minska
  • att oljeförbrukningen ska minska
  • att uppvärmningen med fjärrvärme ska öka
  • att transporterna ska optimeras.