Miljödeklaration

Vi försäkrar att bostaden uppfyller de krav som ställdes enligt de byggnormer som gällde när huset uppfördes och som ställs enligt för fastigheten gällande lagar och överenskommelser vad avser:

Luft -Ventilationskontroll av behörig kontrollant är utförd. Förnyad kontroll ska ske enligt gällande lag.
Temperatur
Buller
Radongashalt

Om det visar sig att lagkrav eller överenskommelser enligt ovanstående punkter inte är uppfyllda, förbinder sig hyresvärden att snarast möjligt vidta åtgärder för avhjälpande av bristen.

AB Övikshem förbinder sig härutöver att:

  • Tillfråga hyresgästerna om bostadens inomhusmiljö minst vart tredje år.
  • Vid underhåll, reparation och ombyggnad använda metoder, produkter och material som bedöms vara sunda och miljövänliga samt så långt är möjligt tillhandahålla deklaration av innehållet i dessa.
  • Informera hyresgästen om handhavande och skötsel av bostaden och bostadskomplement.
  • Hyresgästen är skyldig att följa hyresvärdens skötselanvisningar för bostaden och bostadskomplement innebärande bl.a. att tillse att ventilationsdon rengörs och sköts enligt anvisningar och ej vidtar åtgärder som förhindrar eller försvårar ventilation av hela lägenheten samt att tillse att golvbrunnar är rensade.

Ovanstående förbindelse fråntar inte hyresgästen dennes rättigheter och skyldigheter enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen).